آزمایشگاه سنجش اندازه

شرکت ها شرکت سنجش اندازه ذرات پارس

1394

اندازه گیری ابعاد ذرات نانو و میکرو ، تعیین دقیق بازه توزیع اندازه ذرات نانو و میکرو ، تعیین پایداری نسبی و مطلق مواد در سوسپانسیون ها ، تحلیل داده های آزمون های Particle Size Analyzer مبتنی بر Dynamic Light Scattering و Static Light Scattering ، --- انجام انواع آزمون PSA شامل DLS و SLS --- انجام آزمون پتانسیل زتا ( Zeta Potential ) توسط زتامتر --- خدمات تخصصی پراش پرتو ایکس شامل: 1- پراش پرتو ایکس 2- پراش پرتو ایکس نمونه های لایه نازک Thin film 3- پراش پرتو ایکس با زاویه پایین Low angle XRD 4- اندازه گیری تنش باقیمانده Residual stress 5- اندازه گیری بافت کریستالوگرافی Crystallographic texture --- برای اطلاعات بیشتر به وب سایت آزمایشگاه مراجعه فرمایید.

علی تحویلیان

علی تحویلیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان-خیابان علامه امینی شرقی کوچه شهدای سلمان فارسی(13) بن بست شهید سلیمانی پلاک 162کد پستی:8158945773

  اصفهان-خیابان علامه امینی شرقی کوچه شهدای سلمان فارسی(13) بن بست شهید سلیمانی پلاک 162کد پستی:8158945773

  03132608129 03132608129

  www.particlesize.ir

  info@particlesize.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها