آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری نانو

دانشگاه فردوسی مشهد

1395

نانو

علی دشتی

منصوره درخشی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  استان خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، درب شرقی، بلوار علوم، مرکز توسعه فناوری های پیشرفته، آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری نانو

  05138804397

  labs.um.ac.ir

  rd-center@um.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها