آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

1395

تحقیقاتی

حمید معدنچی

فریده شاکری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  ا

  کیلومتر 5 جاده دامغان، پردیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

  023-33654202 023-33654202

  crl.semums.ac.ir

  crl@semums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها