مجموعه آزمایشگاه‌ها

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1386

مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی معدن، شیمی، فیزیک ، زیست، زمین شناسی، باستان شناسی و علوم پزشکی

مهدی شفیعی آفارانی

راضیه دوست محمدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزاهدان

  سیستان و بلوچستان - زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - آزمایشگاه مرکزی

  05431136454

  https://www.usb.ac.ir/معاونت-ها/معاونت-پژوهشی-و-فناوری/آزمایشگاه-مرکزی

  centlab@usb.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها