آزمایشگاه خاکشناسی

دانشگاه سمنان دانشکده کویرشناسی

علی اصغر ذوالفقاری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  استان سمنان، شهرستان سمنان،میدان سعدی، بلوار مولوی، خیابان سوم، دانشکده کویر شناسی

  02333323088 02333335404

  http://desert.semnan.ac.ir

  azolfaghari@semnan.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها