آزمایشگاه خاکشناسی

دانشگاه سمنان دانشکده کویرشناسی

علی اصغر ذوالفقاری

مهدی همتیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  استان سمنان، شهرستان سمنان،میدان سعدی، بلوار مولوی، خیابان سوم، دانشکده کویر شناسی

  02333323088 02333335404

  http://desert.semnan.ac.ir

  azolfaghari@semnan.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها