مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت تراز آب اردبیل

1389

آزمایشگاه خاک و مصالح ساختمانی

حسن محمدی گلستان

نسیم معزی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اردبیلاردبیل

  اردبیل، میدان ولایت بطرف ایثار، خیابان اطلس، انتهای اطلس2، قطعه33

  اردبیل،میدان ولایت،خیابان اطلس،انتهای کوچه اطلس2

  045-33510750 04533643559

  www.tarazab.blogfa.com

  tarazab8957@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اردبیل
  استاندارد ها