آزمایشگاه روان شناسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

1387

روان سنجی مطالعات حوزه احساس مطالعات حوزه ادراک مطالعات حوزه توجه مطالعات حوزه حافظه

مسعود فضیلت پور

سمیه پوراحسان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی -بخش روان شناسی، کد پستی 76169-1411

  03431322353 03433257374

  psychology@uk.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها