مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها ایده سازان زیستی زاگرس

1393

- برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی مشاوره و انجام پروژهای تحقیقاتی سازمان های دولتی و خصوصی همکاری با آزمایشگاه های تشخیص طبی در انجام تست های تشخیصی مولکولی تولید کیت های تشخیصی و تحقیقاتی تولید آگار تعیین جنسیت در پرندگان ارائه خدمات آزمایشگاهی ژنومیکس و پروتئومیکس

خیراله یاری

خیراله یاری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، شرکت ایده سازان زیستی زاگرس

  کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، شرکت ایده سازان زیستی زاگرس

  08338390651 08338390651

  zagrosbioidea@razi.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها