آزمایشگاه های تحقیقاتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

1390

حمیدرضا اکبری

حمیدرضا اکبری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، بلوار امام خمینی (ره)، بلوار پرفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد واحد همدان.

  ۰۸۱-۳۴۴۹۴۱۴۹ ۰۸۱-۳۴۴۹۴۱۴۹

  www.lab.iauh.ac.ir

  lab@iauh.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها