مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

مهرداد خلقی فرد

مهرداد خلقی فرد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کهگیلویه و بویراحمدیاسوج

  استان کهگیلویه وبویر احمد،یاسوج،جنب ترمینال قدیم،دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

  استان کهگیلویه وبویر احمد،یاسوج،جنب ترمینال قدیم،دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

  07433314223 07433314223

  http://iauyasooj.ac.ir

  kholghifard.m@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد
  استاندارد ها