آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)

دانشگاه صنعتی شاهرود

1385

معدن -نفت، گاز -کشاورزی -آب، خاک و محیط زیست -فناوری نانو -انرژی های نو -زیست فناوری

محمد باقر نظری

محمد مهدی زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانشاهرود

  استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی) طبقه ی سوم اتاق 400

  استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)

  02332300240-7 داخلی 3519 مستقیم: 02332300328 02332300328

  bitlab.shahroodut.ac.ir

  centlab@shahroodut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها