آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1382

حسین یوسفی

محمد رضا شکوری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانگرگان

  گلستان،گرگان،میدان بسیج دانشکده ،علوم گیاهی،آزمایشگاه مرکزی

  گلستان،گرگان،میدان بسیج دانشکده ،علوم گیاهی،آزمایشگاه مرکزی

  017132440247 017132440247

  lab.gau.ac.ir

  centerallab@gau.ac.ir

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها