آزمایشگاه

شرکت ها شرکت بیم گستر تابان

1390

XRD XRF FESEM TEM EDS-MAP ICP AFM BET FTIR UV-VISIBLE DLS Grazing DSC TGA DTA Low Angle GPC GC-MS RAMAN NMR

وحید پوررجب

محمد کریم رهکوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  دفتر پذیرش : تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ ، ساختمان تابان ، پلاک 6 ، واحد ۱

  تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ ، ساختمان تابان ، پلاک 6 ، واحد 1

  02144862778 02144850780

  www.beamgostar.ir

  xrdlab@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها