مجموعه آزمایشگاه ها

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

1381

صنایع غذایی و کشاورزی سلولی ملکولی و پزشکی

حمیدرضا بیدخوری

شقایق هنگوال

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی -طبقه اول

  استان خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی

  051-31997426 051-31997427

  www.foodres.ir

  jdmfoodlab@hotmail.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها