آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه سمنان پردیس فنی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی

1381

مواد و متالورژی

اسماعیل عمادالدین

مریم حسن زاده مها

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان، کیلومتر 3جاده سمنان،دامغان،روبروی پارک سوکان،پردیس یک دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

  سمنان، کیلومتر 3جاده سمنان-دامغان،روبروی پارک سوکان،پردیس یک دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

  023-31532330 023-31532330

  ehsan.shahi@semnan.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها