آزمایشگاه نفت

دانشگاه خلیج فارس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

1394

نفت، روغن، گازوییل

سید علی جعفری

سید علی جعفری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  بوشهر- بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده نفت گاز و پتروشیمی

  07731222078 07733441495

  www.pgu.ac.ir

  sajafari.pgrsc@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها