آزمایشگاه زیست فناوری و محیط زیست

دانشگاه خلیج فارس پژوهشکده خلیج فارس

1387

زیست‌فناوری آب، خشکسالی و محیط زیست

محسن عباسی

سما چراغی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  استان بوشهر، شهر بوشهر، بولوار شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- پژوهشکده خلیج فارس

  09171767219 07733446518

  http://www.pgu.ac.ir/web/research

  research@pgu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها