مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی

1393

خدمات آزمایشگاهی

نعیمه ناصری طاهری

محمد علی ورشابی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

  تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

  021-66166246 021-66072563

  http://centrallab.sharif.ir

  clab@sharif.edu

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها