آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه کاشان

1393

علوم و فناوری نانو، مغناطیس، شیمی

مهرداد مرادی کاونانی

زهره آیاره

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهانکاشان

  استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزیشماره حساب: 1609060200 بانک تجارت به نام دانشگاه کاشانشماره کارت: 5859837004023475شبا: IR240180000000001609060200

  استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

  03155912135 03155913201

  cluk.kashanu.ac.ir

  libinfo@kashanu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها