آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

1368

شیمی پلیمر آنالیزهای تجزیه دستگاهی آنالیز حرارتی

محمد علیزاده

محسن سبحانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهانشهرضا

  استان اصفهان، شهرستان شهرضا، انتهای بلوار پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، دانشکده تحصیلات تکمیلی، آزمایشگاه مرکزی

  031-53292530 031-53513103

  razi@iaush.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها