آزمایشگاه مرکزی تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)

1386

*

کامیار زمردیان

فاطمه حسن زاده حقیقی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز، میدان امام حسین، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره یک، طبقه سوم، آزمایشگاه مرکزی تحقیقات

  071-32349411 071-32349411

  https://centrallab.sums.ac.ir/

  f_hasanzadeh86@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها