آزمایشگاه فیزیک و حفاظت خاک

دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی

1391

فیزیک و حفاظت خاک- کشاورزی و محیط زیست

سید علی اکبر موسوی

مجتبی جعفری حقیقی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  استان فارس، شیراز، کیلومتر 12 جاده شیراز، منطقه باجگاه، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

  07136138359 07132286146

  mjafarihaghighi@gmail.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها