آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه اصفهان

1382

.

غلامحسن عظیمی گندمانی

دریاناز فرهمند بروجنی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان- خیابان هزارجریب-دانشگاه اصفهان-طبقه زیرین ساختمان فیزیک-آزمایشگاه مرکزی

  031-37932900 03-137932901

  http://centlab.ui.ac.ir

  centlab@res.ui.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها