آزمایشگاه سلولی مولکولی

دانشگاه زابل دانشکده دامپزشکی

1393

سعید شهریاری

سعید شهریاری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزابل

  سیستان وبلوچستان - زابل- دانشگاه زابل- دانشکده دامپزشکی- آزمایشگاه سلولی مولکولی

  09151970877-05431232250

  www.uoz.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها