مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت مهندسین مشاور خاک آزمای دلتا

1385

علیرضا هاشمی زاده

علیرضا هاشمی زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزاهدان

  زاهدان-خیابان دانشگاه، روبه روی دانشکده ادبیات، پارک علم و فناوری،مجتمع نوین

  05434115103 05434115103

  khakazmayedelta@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها