آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه زابل

1394

بیوتکنولوژی کشاورزی . ژنتیک و مهندسی ژنتیک. کشت بافت گیاهی. شیمی معدنی. شیمی آلی . شیمی تجزیه. فیزیولوژی. بیوشیمی و ...

زیبا سوری نظامی

داود نادری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزابل

  استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل، کیلومتر 2 جاده بنجار، پردیس 1 دانشگاه زابل.

  31232350-054

  naderi.davoud02@gmail.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها