آزمایشگاه آکوستیک و ارتعاشات

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مکانیک

1375

ارتعاشات و آکوستیک

علی لقمانی

محمدهادی فصیحی هرندی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه همکف، راهروی سمت راست.

  333916910-031 33912628-031

  avalab.iut.ac.ir

  avalab@iut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها