مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت خاک پی سنگ آسا

1399

امین رضا الفتی

سعید امیری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، خیابان کسری، جنب پاساژ کسری، کوچه سرهنگ سلامی (گلستان سعید)، فرعی اول (کوچه وحید)، پلاک 15.

  37241448-083 37241448-083

  kpsa.geotech@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها