آزمایشگاه خاک، آب و گیاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

1398

نغمه نقش بندی

سید مجتبی لایق خویدکی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویتربت جام

  استان خراسان رضوی، شهرستان تربت جام، کیلومتر 6 جاده مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی.

  52510520-051 52510080-051

  torbatjam.iau.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها