مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت ابزار درمان

1382

مسعود عبید رحمانی

مریم عزالدین

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان تولید.

  5-33652104-023 33652105-023

  www.adc.ir

  sales@adcmed.com

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها