آزمایشگاه جامع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

1399

پروبیوتیک و مکمل های غذایی - گیاهان دارویی و طب سنتی

هادی پورجعفر

محمد امین رنجبر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، کرج، 45 متری گلشهر، خیابان صفاریان، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز.

  34643757-026 34643757-026

  pourjafarhadi59@gmail.com

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها