آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه صنعتی شیراز

1383

محسن سروری

فیروزه آزادبخت

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، صندوق پستی: 313-71555.

  37353505-071 37277628-071

  sutech.ac.ir/centlab

  centlab@sutech.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها