آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه صنعتی شیراز

1394

Spedtorophotometery،Afm، Xrd،Spattering،Surftest

محسن سروری

فیروزه آزادبخت

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، صندوق پستی: 313-71555.

  09177346169 37277628-071

  sutech.ac.ir/centlab

  centlab@sutech.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها