آزمایشگاه تحقیقاتی زیست فناوری

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمانشاه

1392

زیست شناسی،پزشکی،کشاورزی،ژنتیک

حسین احمدیان

حسین احمدیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، باغ نی، دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.

  کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، باغ نی، دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.

  38237769-083 38239755-083

  http://kermanshah.pnu.ac.ir

  h.ahmadian@pnu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها