آزمایشگاه تحقیقاتی اندازه‌گیری و مهندسی معکوس

دانشگاه بیرجند دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک

1392

اتوماسیون انعطاف پذیر در تولید و اندازه گیری، بینایی ماشین و کاربردهای آن در تولید، مهندسی معکوس و مدلسازی سه بعدی، شکل دهی فلزات

مجتبی زراعتکار

مجتبی زراعتکار

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان جنوبیبیرجند

  استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی - گروه مکانیک - صندوق پستی 615/97175

  2-32202301-056 32202133-056

  http://www.birjand.ac.ir

  kkhalili@birjand.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان جنوبی
  استاندارد ها