آزمایشگاه آنالیز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل دانشکده داروسازی

1385

مصطفی حیدری مجد

راضیه خسروی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزابل

  سیستان و بلوچستان، زابل، خیابان شهید رجایی، مجتمع اموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل.

  32232161-054

  zbmu.ac.ir

  s.dahmardeh@gmail.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها