آزمایشگاه سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل دانشکده داروسازی

1387

جعفر شهرکی

راضیه خسروی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزابل

  سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل، معاونت اموزشی، خیابان شهید رجایی.

  32232161-054 32253528-054

  pharmacist.zbmu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها