آزمایشگاه زیست فناوری نوین

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور ساری

1390

مرتضی مهدوی

مرتضی مهدوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانساری

  مازندارن، ساری، خیابان 15 خرداد، بیست متری اول، دانشگاه پیام نور مرکز ساری، کدپستی 4818858565.

  33208974-011 33208974-011

  mtmh323@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها