مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردبیل

1367

حسن دانش آرانی

داود ملک زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اردبیلاردبیل

  اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل.

  33262066-045 33262062-045

  http://ardebil.pnu.ac.ir

  hasandanesh_a@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان اردبیل
  استاندارد ها