مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت پیک افروز غرب

1369

فرود کرمی

سید سجاد موسوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، شهرک صنعتی جاده سنندج، انتهای خیابان دهخدا، شرکت پیک افروز غرب.

  4-34306101-083 4-34306101-083 داخلی 21

  www.peykafrooz.com

  info@peykafrooz.com

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها