مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت سنگ آهن گهرزمین

1383

مهدی دیانت‌پور

احسان قاسم نژاد افشار

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانسیرجان

  کرمان، سیرجان، کیلومتر 50 جاده شیراز.

  41526000-034 41526999-034

  www.goharzamin.com

  info@goharzamin.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها