آزمایشگاه تغذیه دام

دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی

1375

کشاورزی-علوم دامی-صنایع غذایی-فیزیولوژی -میکروبیولوژی

محسن مجتهدی

سمیه یوسفی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان جنوبیبیرجند

  استان خراسان جنوبی - بیرجند - کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان - پردیس امیرآباد - دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی - آزمایشگاه تغذیه دام

  استان خراسان جنوبی - بیرجند - کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان - پردیس امیرآباد - دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی - آزمایشگاه تغذیه دام

  05631022141 05632254060

  labs.birjand.ac.ir

  s.e.ghiasi@birjand.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان جنوبی
  استاندارد ها