آزمایشگاه ژنتیک و تحقیقات گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

1384

تینا دادگر

ملیحه رسائی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانگرگان

  گلستان، گرگان، بلوار شهید کلانتری، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی:49147-39975، صندوق پستی: 717.

  32151430-017

  malihehrasaie@ gmail.com

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها