آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه شهرکرد

1375

غفار رییسی

یداله خسروی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  چهارمحال و بختیاریشهرکرد

  استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی 115، کدپستی: 8818634141.

  32321623-038 32324422-038

  https://service.sku.ac.ir/CLab

  آزمایشگاه های استان چهارمحال و بختیاری
  استاندارد ها