آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

1390

ازمایشگاه جامع تحقیقات

پری سیما سجادی

پری سیما سجادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانبم

  کرمان ،بم،«میدان سرداران ،بلوار شهید رجائی سایت اداری دانشگاه علوم پزشکی واحد معاونت تحقیقات و فن آوری»

  کرمان، بم، بزرگراه خلیج فارس، پردیس دانشگاه، معاونت تحقیقات و فن آوری، ازمایشگاه جامع تحقیقات.

  09132441289 09389484023

  Webmail.mubam.ac.ir

  Centrallab@mubam.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها