آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

1389

بیولوژی ، شیمی آلی ،شیمی تجزیه ، میکروسکوپ الکترونی، پزشکی، علوم پایه، مهندسی

فاطمه غیبی

سارا واحدی

تجهیزات آزمایشگاه
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخصات کامل
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)مشخصات کامل
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژنمشخصات کامل
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسیمشخصات کامل
 • میکروسکوپ نیروی اتمیمشخصات کامل
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  مشهد، میدان فردوسی، میدان بوعلی، پژوهشکده بوعلی.آزمایشگاه جامع تحقیقات

  05137112788 05137112788

  http://rescentlab.mums.ac.ir

  RegionalCentLab@mums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها