آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1363

محمد علی عباس زاده بالنگا

مهران فرح بخش

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان آیت الله خوانساری.

  36612030-031 36614671-031

  www.tsml.ir

  es@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها