آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1395

موسی فرهادی

افشین سروری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانبابل

  مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، معاونت پژوهش و فناوری، مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

  35501550-011 32369786-011

  https://ind.nit.ac.ir/fa/page/132

  industry@nit.ac.ir

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها