آزمایشگاه خاک شناسی

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم باغبانی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

1382

حسین طاهری

سمیه شاهنظری کرباسرایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانرامسر

  رامسر، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌ گرمسیری، کدپستی: 4691733113.

  55223252-011 55223282-011

  taheri81@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها