مجموعه آزمایشگاه‌ها

دانشگاه بیرجند دانشکده علوم گروه شیمی

1382

کلیه امور تحقیقاتی از جمله امور وابسته به دپارتمان های مکانیک، شیمی، علوم دامی، بذر و کشاورزی

علی اله رسانی

مهشید شیوا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان جنوبیبیرجند

  استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم - گروه شیمی - صندوق پستی 615/97175

  05631022141 05631022143

  www.birjand.ac.ir

  centrallab@birjand.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان جنوبی
  استاندارد ها