آزمایشگاه تحقیقاتی انجماد و بررسی‌های غیرمخرب

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی مواد و صنایع

1392

مجید عباسی

مسعود نژاداسماعیل زاده قوچان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانبابل

  مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، آزمایشگاه بررسی‌های غیرمخرب.

  35501829-011

  abbasim@nit.ac.ir

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها